FPTAF - Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana
Ascension
Credo

Lohahevitra banjinina volana

: FIALANA AMIN'NY FAHOTANA FIFANDRAISANA AMIN'NY TOMPO SY NY NAMANA FAHATOKIANA AN'I KRISTY MPAMONJY FANEKENA NY FANANARAN'NY TOMPO FAHATAHORANA AN’I JEHOVAH AMIN’NY ASA

Ny Baiboly Masina

Endrey ny halalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany! Ny fitsarany tsy hita lany, ary ny làlany tsy azo fantarina!

Mahasambatra sy mampiadana ny mino ny fialana amin’ny fahotana. Mahafaly ny Tompo ny fialany amin’ny ota ka mibebaka. Manatona an’i Jesoa izay miala amin’ny fahotana, ka voaaro amin’ilay ratsy, mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra, ka sahy manolo-tena hiady amin’ny tsy fahamarinana, ka hanompo ny Tompo! Ho velona izy fa tsy ho faty!

Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.

Louis Segond

O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles!

But if the evil-doer, turning away from all the sins which he has done, keeps my rules and does what is ordered and right, life will certainly be his; death will not be his fate.

Basic English

O how deep is the wealth of the wisdom and knowledge of God! No one is able to make discovery of his decisions, and his ways may not be searched out.

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Fifampitohizana, fifandraisana tsara amin’ny Tompo, finoana Azy no iampitan’ny Fihavanana sy Fahamasinana avy Aminy ho antsika, ka ahazoana Hery, Fahendrena ary Fitiavana. Endrey ny hatsaranao Jehovah ô, ny fonay mihoby Anao! Saika manana akany fialofana avokoa ny zava-manan’aina tamin’ny nahariana azy: ny amboa-haolo manan-davaka, ny voro-manidina, tsikirity, sidintsidina, manana akany ialofan’ny zanany; fa isika olona no tsy mahita fitsaharana eto an-tany Mat.8:20. Any an-danitra no fonenana fitsaharana namboarina ho antsika Jao.14:2. Soa ihany. Fihetseham-po miloatra momba ny Alitara Varahina sy Volamena = Jesoa Kristy Sorona + Ny Vavaka Fifonana ataony ho antsika! Sambatra ny matoky, mino, manantena, midera Azy, mitoetra ao Aminy, mitahiry ao am-po ny Lalana. Mandeha mamaky ny lohasaha Bakan’ny Fitomaniana amin’ny loharanom-pitahiana sy ny oram-pahasoavana = ny Teniny Masina, isika, ka voasarona sy mahazo hery, eny an-dalana hidera sy hanatona Azy.  Mifandray Aminy ka henoiny vavaka izay mitoky ka manantena Azy, tsinjoviny sy hosorany ho lovany, lavitry ny ratsy fanahy. Miaro sy manazava Izy; zava-tsoa maro no homeny antsika mandeha amin'ny fahitsiana. Tena miadana ny olona matoky Azy. Fanatrehan’i Kristy no vidin’ny trano ho antsika, fa ny lalana mankany no mandalo lohasahan-dranomaso, ka ny zanak’i Kora efa niharan’izany Sal.42:4. Tsy maninona, raha io Lalana io no mazava tsara ao am-pontsika, ka tsy misy afaka manasaraka antsika amin’Ilay haleha = Kristy; fa ny ranomaso hody fifaliana mahasoa,  hatanjaka hatrany isika manjohy sy mizotra amin’izany Lala-marina izany fa tsy ho lavo na hianjera. Atolotra amin’ny Anaran’i Kristy no fanalahidin’ny valim-bavaka. Tsara ny mifandray Aminy. Mifankazara amin’ny Tsitoha fa hiadana isika! Tena sambatra ny olona matoky Azy!

Eternel des armées! Heureux l'homme qui se confie en toi!
Louis Segond

O Lord of armies, happy is the man whose hope is in you!
Basic English

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

MAMONJY AMIN’NY SAROTRA NY TOMPO

Foana sy ringana ireo fahavalon’i Davida. Nanao hira fiderana izy noho izany toa an’i Debora. Fisaorana ny Tompo  sy Fahatokiana Azy ny Salamo 9. Fihirana fiderana kosa no eto ka mitovy amin’ny Salamo 18. Tandindon’ny fahoriam-pijalian’i Kristy ny nanjo azy, ny fanenjehan’ ny fahavalony azy. Fahasiahana sy ireo herisetran’i Saoly no sarin’ny haromotan’i satana. Fitoeran’ny maty (vatana misaraka amin’ny aina) no sheola na fiainan-tsi-hita nampihoroho; nefa natoky ny Ray Jesoa ka nivavaka. Vokany => zary maivana ny Hazo Fijaliana tsy maintsy nentiny sy ny kapoaka mangidy voatery nosotroiny! Isika koa toa izany raha matoky Azy ka mivavaka Aminy, ho zary maivana ny fijaliantsika rehetra!  Jehovah no Harambato sy Manda Fiarovana ho antsika. Mpamonjy Izy, Fialofana, Ampinga, Tandroka (Hery), Aro, Famonjena, Fiarovana Avo, Fandosirana. Mahafaka antsika amin'ny fampahoriana Izy. Vatolampy itokiana, ialofana, iafenana, rehareha. Derao Izy, misaora Azy miaraka amin’ny namana, ny Fiangonana. Ankalazao Izy. Antsoy sy derao Izy fa mahavonjy amin'ny fahavalo. Ny onjan'ny fahafatesana, ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra, ny famatoran'ny fiainan-tsi-hita nihodidina, ny fandrika nasakan’ny fahafatesana, samy resiny avokoa. Fony azom-pahoriana  niantso Azy isika, nitaraina taminy; nihaino tao an-tempoliny Izy, koa nofoanany, noreseny ny fahafatesana. Voavonjy amin’ny sarotra isika! Matokia Azy! Haleloia!

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Fanekem-pihavanana no tian’ny Tompo lazaina amintsika. Anatra = Fanaovana na fanipazana toro-hevitra; fanoroana izay tokony hatao. Ny Soratra Masina no manana izany koa raha manaiky ny fananarany isika homena andro lava iainana. Fankatoavana, fanoavana, ny Teniny,  ny Fananaran’ny Tompo no tena mampiadana antsika zanany.

FANEKEM-PIHAVANANA

Famorana no fidirana ho vahoakan’i Jehovah. Fanekena taloha izany. Io no sary mampiseho ny Batisa ato amin’ny Fanekena vaovao. Ny Batisa no fidirana ho an’isan’ny Fiangonana Kristiana, ateraky ny Tenin’Andriamanitra ka lasa zanany. Ny Fanahy Masina no manavao ny toetrantsika ka ahazoantsika ny fahateraham-baovao. Isika olona ao amin’i Kristy no olom-baovao; tsy isika intsony no velona fa Kristy no velona ao anatintsika. Satria tonga zanany isika ka vatsiany omeny Teny Fananarana tsara, ary tonga Fanekem-pihavanana Aminy izany.

FANKATOAVANA, FANOAVANA NY TENINY

Ny virijina dimy hendry no sarin’ny Fiangonana Kristiana mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra, miari-tory, mirehatra jiro, ka mankatoa sy manoa ny fananaran’ny Tompo. Ho tafiditra amin’ny andro firavoravoana fampakaram-badin’i Kristy isika raha izany. Miambina araka ny Soratra Masina sy ny Vavaka; ary mino fa voavono Kristy Paska ho antsika! Mankatoa sy manoa ny Teniny. Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay rehetra ao amin’ny Kristy Jesoa. Romana 8:1. Apetraho Aminy ny fanahiantsika rehetra! Mananatra antsika Izy hankatoa fa izany no tena fahasoavana, koa tomoera tsara amin'izany!

Anaka, aza manadino ny lalàko; fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko; fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no hanampiny ho anao. Aoka tsy handao anao ny famindram-po sy ny fahamarinana; afehezo eo am-bozonao izany, ary soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia hahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan' Andriamanitra sy ny olona ianao. Ohabolana 3:1-4.
Enga anie isika samy hankatoa sy hanaiky ny fananaran’ny Tompo izay mitondra fahasoavana sy fiadanana ho antsika! 

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao, dia ny andro vitsy mandalo foana izay laniny toy ny fihelin'ny aloka? Fa iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aoriany aty ambanin'ny masoandro?

Fanontaniana fampieritreretana ireo, ka mitarika antsika hatahotra an’i Jehovah. Miafina amintsika ny ho avy. Amin’ny fiainana manontolo mihitsy no tokony ahatahorana Azy, indrindra fa amin’ny asa rehetra izay ataontsika: tsy mangataka andro amin’ny asa fanompoana Azy sy amin’ny asa aman-draharahantsika andavan’andro. Aoka tsy hatahotra olona, fa ny mifanaja no mety, Jehovah ihany no tokony ahatahorana. Fiandohan’ny fahendrena izany. Fa ny fitiavana Azy Tompo no ivon’ny fahendrena. Adala izay tsy mba matahotra Azy. Miteraka fitondran-tena tsara ny fahatahorantsika Azy, mampahahendry antsika  ahazoantsika fahalalana tsara sady mampiala antsika amin’ny fihatsaram-bela-tsihy. Fa zava-poana mandiso fanantenana ny soa azon’ny olona amin’ny fisasarany rehetra, amin’ny fotoana fohy andalovany eto an-tany! Koa amin'ny andro mahafaly mifalia ary amin'ny andro mahory mieritrereta; fa tsy fantatra izay avoakan’ny ampitso. Izay tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsiny eo amin’ny fiainany no olona manjombon-dava, tsy mba afaka mifaly sy midera ny Tompo. Fa isika mino ny Tompo, matahotra Azy, tia Azy, no olona faly mandrakariva, na mora na sarotra miseho eo amin’ny fiainana. Matoky sy miandry ny fitsarana ho avy isika satria efa novonjen’i Kristy ka mifaly amin’izany sy mizara fifaliana koa ho an’ny hafa. Olona afaka isika, tsy voagejan’ny fiainana an-tany intsony izay feno zava-poana, feno fahoriana, feno fikorontanana, feno hadalana. Ahafahana tena mifaly ny fanafahan’i Kristy antsika! Marefo daholo isika eto an-tany koa ny olona mifankatia ihany, mifanampy, mifanasoa, matahotra ny Tompo, no afaka hifaly, fa mandalo izao fiainana izao! Ny olona mora tezitra, miavona, mialona, mikizaka, mihatsaravelatsihy nefa be resaka no tsy afaka mifaly. Isika mino, hendry, mazava saina no mifaly mandrakariva ao amin’ny Tompo, ka afaka misitraka fohy ny fiainana an-tany sy mifehy ny zava-boahary. Ho tsara laza isika, madio fo, satria manam-pitiavana, ka mizara fifaliana amin’ny ory sy ny olo-mosarena, mba ho voky koa ireny ka ho afaka hifaly. Ny fiafaran-java-mahafaly no tsara fa sambatra isika izay matahotra ny Tompon’ny ho avy ka manantena sy miankina Aminy. Mifalia amin’ny andro mahafaly! Mieritrereta amin’ny andro mahory! Fa iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aoriany aty ambanin'ny masoandro? Izany indrindra no tokony ahatahorantsika ny Tompo amin’ny asa rehetra izay ataontsika, fa miafina amintsika ny ho avy. Manaonao foana amin’ny asany izay tsy mba matahotra an’i Jehovah, na mpitondra fanjakana izy na vahoaka entina izy. Enga anie isika samy hatahotra ny Tompo, ka hanana fitsipi-pitondran-tena tsara, miala amin’ny fihatsaram-belatsihy sy ny hakanosana, ary hanovo fahendrena sy fahalalana ao Aminy izay Teny tonga nofo, ka hitory ny Vaovao mahafaly, ho fampihavanana ny olona amin’Izy Tompo sy ny olona samy olona. Ho aminareo anie ny fiadanan’ny Tompo! Amena.

 

Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil?  Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.

Louis Second

Who is able to say what is good for man in life all the days of his foolish life which he goes through like a shade? who will say what is to be after him under the sun? In the day of wealth have joy, but in the day of evil take thought: God has put the one against the other, so that man may not be certain what will be after him.

Basic English

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Grandeur de celui qui pardonne

Œil pour œil, dent pour dent, c’est la loi pour beaucoup,
Si on fait exception, on risque de passer pour fou.
Lucides, faisons le fou : quittons l’instinct normal,
Un réflexe spontané, rendre le mal pour le mal.

   Sortons de l’ordinaire, prenons de la distance,
      Décidés pour toujours de ne pas faire vengeance,
      Convaincus de sa faute, nous allons l’étonner, 
      Car au lieu de frapper, préférons pardonner.

La vengeance enterrée, on gagne une paix solide.
Le cercle vicieux brisé : c’est l’œuvre des fous lucides.
Si génie et folie sont frère et sœur banals, 
Savoir bien pardonner est une folie géniale.

   Mais qui sait pardonner, si ce n’est le plus grand ?
      Le plus juste, le plus fort : il est sûr de son rang.
      Le grand reste toujours grand, quand il donne, quand il pardonne,
      Approuvé, respecté, qu’il chante ou qu’il fredonne.

Le faible parfois pardonne, serait-ce par obligation ?
Mais le grand qui pardonne est libre de ses actions.
La magnanimité, le privilège  des seuls grands,
Est leur intime valeur, qu’ils soient pieds nus, sans gants.

   A l’intérieur d’un peuple, toujours des différences,
      Erreurs du Créateur, faites par inadvertance ?
      Ou différences voulues, dont il faut se réjouir ?
      Son prochain accepté, tout le monde va s’épanouir.

Comme tu ne meurs qu’une fois, tous tes méfaits passés
Seront mis sur ton compte…à moins d’être pardonnés.
Le jour du grand départ, hagard, le teint livide,
Tu n’emporteras rien, pas un sou, les mains vides !

   A quoi te serviront tous ces biens amassés ?
      Faudrait-il pas lorgner côté Éternité ?
      Au Ciel ou en enfer : cela dépend de toi,
      Les anges ou la vermine ? Compagnons de ton choix !

Rendre le bien pour le mal : c’est cela le pardon.
Quelqu’un d’Exceptionnel, de sa vie a fait don.
Le Champion du pardon, il a versé son sang,
Pour ta paix éternelle, c’est JÉSUS le plus GRAND !
    Professeur RABARIOELINA Lala
    08 Mars 2002
    Et 12 Janvier 2017