FPTAF - Foto-pinoana

Foto-pinoana

Manaraka ny foto-pinoana protestanta avy amin'ny fanitsiam-pivavahana ny FPTAF ka manao ny :

SORATRA MASINA IRERY IHANY ho fanovozana ny finoana ka ilaina ho toriana sy aparitaka eran-tany. Sola scriptura (« par l'Écriture seule »)

FINOANA IRERY IHANY ho fahazahoam-pamonjena, ka ilaina ho ampiasaina mba hamokatra.  Sola fide (« Seule la foi compte »)

FAHASOAVANA IRERY IHANY ho loharanom-pitahiana, ka ilaina ho raisina amim-pifaliana ombam-pisaorana. Sola gratia (« par la grâce seule »)

JESOA KRISTY IRERY IHANY ho  mpanelanelana amin’ Andriamanitra sy ny olona  fa tsy  razana na zavatra hafa. Solus Christus (« Jésus Christ seul »). Kristy irery ihany no Lohan’ny Fiangonana.

VONINAHITRA HO AN'ANDRIAMANITRA IRERY IHANY ka tsy misy mahazo mirehareha fa tsy maintsy manompo @ fanetretena, mivazina! Soli Deo gloria (« à Dieu seul la gloire »)

Arak’izany no aneken’ny  FPTAF  fiovana (transformation) sy fanavaozana (renouvellement) avy amin’ny Tenin’Andriamanitra tsy an-kitsahatra mba ahatonga azy ho Fiangonana masina sy manerana izao tontolo izao . Rom.12:1-2  Ecclesia semper reformanda (« l'Église doit se réformer sans cesse ») : Eglise reformée, reforme-toi ! Noho izany, tsy Fiangonana statique ny FPTAF fa dynamique.

Vokatr’izany, eken’ny FPTAF ny maha-fanjakam-pisorona ny Fiangonana, koa na zovy vita batisa, lasa olom-baovao nateraka indray ho zanak’Andriamanitra, tena tonga mpaminany, mpisorona ary mpanjaka, eo ambany fahefan’i Kristy Tompo, Izay Mpaminan’ny mpaminany, Mpisoronabe ary Mpanjakan’ny mpanjaka. Mitovy avokoa tsy misy ambany sy ambony ny kristiana ato amin’ny FPTAF, fa ny asa fanompoana no samy hafa. Sacerdoce universel