FPTAF - Firariana soa
Ny Baiboly Masina

FIRARIANA SOA

Betsaka samy hafa ny teny firarian-tsoa hita ao amin'ny Soratra Masina. Hianatra roa aman-telo amin'izany isika.
Finaritra :- Fiarahabana io. Jesoa Kristy koa nampiasa an'io rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy ka niarahaba an'i Maria. Fiarahabana misy fihetseham-po io, sady misy filaliana! Mitovy hevitra amin'ny hoe "fiadanana", satria ny teny hebreo hoe "shalom" no nadika hoe "finaritra" sady nadika hoe koa: "fiadanana" ao amin'ny Baiboly Malagasy! Noho izy io teny fiarahaban'ny olona avy nandresy, no azo andikana azy amin'ny fiarahabana malagasy rehetra: oh. "tsara ihany va ianao tompoko!" na "salama!" na "manao ahoana ianao tompoko?" na "akory aby!"...... Tonga tsy miarahaba, naman'ny sosotra; lasa tsy manao veloma, naman'ny tezitra!

Fiadanana :- Sady mety hatao fiarahabana, nefa ampiasaina matetika amin'ny fanaovam-beloma io. Rehefa handao ny mpianatra ny Tompo fa ho any an-danitra no nampiasa matetika io "fiadanana" io. Mitovy hevitra amin'ny "finaritra" izy io, satria teny "shalom" = fiadanana! Misy hevitra efatra fonosin'izany:-
1°)-Vita fihavanana amin'Andriamanitra, ka miadana!
2°)-Vita fihavanana amin'ny namana, ka miadana!
3°)-Salama saina, vatana, fanahy, ka miadana!
4°)-Famatsiana = afaka mamokatra fambolena, fiompiana, taozavatra, ka miadana!
Isika ato amin'ny Tranovato fptaf no faly mampiasa io teny io aorian'ny Fandraisana ho firariana soa sy fanaovana veloma mandra-pihaona indray!

Fahasoavana :-Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mendrika ny "Fahasoavana". Izany no maha-famantarana hita maso momba ny Fahasoavan'Andriamanitra ny Batisa sy ny Fanasan'ny Tompo! Fa fanomezana ho an'ny olona mendrika kosa ny "valisoa".
Misy ambaratonga dimy àry ny fahasoavana atolotry ny Tompo ho anao, ka manao lanja miakatra hatrany:-
a)-Mahita fitia eo imason'Andriamanitra ianao (Jao.3)
b)-Tahian'Andriamanitra ianao ka tsofiny rano.
d)-Ambinina ianao, mahomby amin'izay atao rehetra.
e)-Vatsian'Andriamanitra ianao fa manan-karena Izy.
f)-Omeny voninahitra ianao! ka lasa tena zanany !
Samia mandini-tena, hatraiza ny fahasoavana efa voarainao ( a sa b sa d sa efa lasa ambony kokoa?)
Jaona 1:16 Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika fahasoavana anampy fahasoavana!

Vavaka :-Firariana soa koa ny vavaka amin'ny lafiny ilany. Samia mifampivavaka isika rehetra, mangataka ny soa ho an'ny namana sy izay heverinao ho ny fahavalo aza.
Mizara dimy ny vavaka:-
1°)-Fiantsoana: antsoina amin'ny anarany Andriamanitra Ray (Jehovah), Zanaka (Jesoa Kristy), Fanahy Masina.
2°)-Fanatonana: ny fahotana no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka mila mibebaka sy mifona Aminy isika!
3°)-Fangatahana amin'ny finoana izay irianao.
4°)-Fisaorana sy fiderana Azy.
5°)-Famaranana amin'ny Anaran'i Jesoa Kristy Tompo! Sady azo amafisina amin'ny teny hoe: "Amena!" Marina!

"Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo!
 

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe