FPTAF - FVK : Fiarahabana tratry ny taona 2017
Ny Baiboly Masina

Fikambanana Vehivavy Kristiana (FVK)

Ny FIKAMBANANA VEHIVAVY KRISTIANINA dia nitsangana tamin’ny volana Oktobra 2011 teto amin’ny fiangonana FPTAF

Ny fikambanana dia manana fitsipika mifehy ary ny foto-kevitra ijoroana na tanjona fototra dia :

  • ny FANAOVANA ASA SOA hanampiana ireo sahirana indrindra indrindra ato anatin’ny Fiangonana FPTAF.
  • ny FIKOLOKOLOINA sy FITAIZANA NY FANAHY ary HITONDRA NY FILAZANTSARAN’I JESOSY KRISTY eo amin’ ny ankohonana .
  • Hitaiza sy hanabe ny vehivavy amin’ ny VAVAKA - SORATRA MASINA . Isaky ny 2 volana dia misy FIAINAM-PANAHY ny fikambanana eto amin’ny fiangonana ary misy FAMPIANARANA sy FAMPAHEREZANA zaraina momban’ny « tokantrano, fitaizana ny ankizy, fitondran-tena ao anaty tokantrano , fanekena vady sns …. »

Ny FIARAHANA MIVAVAKA isaky ny vondrom-bavaka dia in-droa isam-bolana ary mifandimby isa-tokantranon’izy ireo izany.

Manao FITSIDIHANA TOKANTRANO ihany koa ny biraon’ny Vehivavy Kristianina ho fampaherezana sy fitrotroana am-bavaka ny tokantrano izay vangiana.

Ny anisan’ny FOTOANA LEHIBE ho an’ ny fikambanana vehivavy kristianina dia ny FIHAONANA fifampiarahabana isaky ny voalohan-taona vaovao izay FISAORANA an’Andriamanitra noho ny asa vita tamin’ny taona lasa ary FITROTROANA AM-BAVAKA ny taona vaovao ary mizara ny zava-bita sy miara-mijery ny tsara sy ny ratsy nandritra ny taona lasa mba hanatsarana ny taona vaovao

Ny ASA SOA izay efa anisan'ny nataon’ny FVK nandritra ny TAONA MARO dia misokajy toy izao :

  • MANOME akanjo mafana (pulls, manteaux…..) na bodofotsy na flanelle rehefa alohan’ny Paska
  • MIZARA tapakila sakafo ho an’ ireo mila fanampiana rehefa misy fety ao am-piangonana : Fetin'ny taranaka sns
  • MANOME harendrina ho an'ny ANKIZY rehefa fetim-pirenena
  • MIZARA vary, menaka ary siramamy isan-tokatrano alohan’ny Krismasy ary amin’ity taona 2017 ity dia hanao fizarana fitaovam-pianarana (cahiers ,stylos ….) alohan’ny taom-pianarana vaovao

Mandray anjara ny FVK rehefa misy asa iombonana eo amin'ny fikojakojana ny fiangonana : Fanadiovana – fambolena gazon zaridainam-piangonana…

Ny ISA ny mpikambana vehivavy kristiana any AMBANIVOHITRA izay nomena fanomezana tamin’ny 2011 dia fianakaviana 37, fianakaviana 67 izy ireo ny taona 2016

Ny LOHOLONA ao anaty fikambanana dia miisa 12 ary fifaliana ho an'ny fikambanana ny manolotra SOLOM-BODIAKOHO rehefa miarahaba an’izy ireo isaky ny taom-baovao.

Ny isan’ny mpikambana vehivavy kristianina ANTANANARIVO dia 46

Ny fitambaran’ny mpikambana rehetra amin’izao fotoana izao dia 125

Ny FIDIRAM-BOLA ny Fikambanana Vehivavy Kristiana dia :

  • Ny COTISATIONS ny mpikambana
  • Ny VOKA-DEHIBE isan-taonan'ny FVK izay andraisan’ny mpikambana vehivavy rehetra anjara (manolotra vokatra ho amidy) ary ny vola azo amin’izany dia entina hampandrosoana ny fikambanana
  • Ny FANOMEZANA na DONS

Atolotra ary Omena an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra !