FPTAF - Asan'ny Fikambanana sy ny Vaomiera
Ny Baiboly Masina

Mahaliana anao ve ny asan'ny Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF?

1) Kristy Lohan'ny Fiangonana

Jesoa Kristy no lohan’ny Fiangonana (Kol 1:18), ary tena tenan’i Kristy ny Fiangonana manaiky azy ho Tompo sy Mpamonjy. Tahaka ny sampam-boaloboka izay tsy afaka ny ho velona raha tsy miray tanteraka amin’ilay Fotony, ny Fiangonan’i Kristy dia tsy afaka ny ho velona ara-panahy raha tsy manao ho antom-pisiana ny firaisany tanteraka amin’ilay Lohany sady fototra ijoroany, dia Kristy.

2) Ny Fiangonan’i Kristy

Ny Fiangonan’i Kristy dia sampana avy aminy, mandray sady fantsona ikorianan’ilay ranon’aina tsy mety ritra avy amin’ny Tompony, ary manao ho vaindohan-draharaha ny mampita amin’ireo rantsa-mangaika rehetra ao aminy ny herin’ny fiasan’ny Fanahy Masina.

3) Ny asan'ny Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF

Ny FIKAMBANANA SY VAOMIERA rehetra velona sy miasa eto amin’ny Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana (FPTAF) dia fitaovana eo an-tanan’ny Tompo Kristy Jesoa Lohan’ny Fiangonana:

- Hitoriana ny Filazantsara sy hampianarana ny tenin’Andriamanitra.

- Hifampizaran’ny mpianakavin’ny finoana ny fahasoavana sy ny hatsaran’ny Tompo.

- Ho sehatra hifampaherezana, hifampitezana sy hifampitondrana am-bavaka.

Hahatonga ny isam-batan’olona hiaina sy hivelona ny famonjen’I Kristy ka hiandrandrany sy hanantenany ilay fiverenan’ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra.

4) Ireo Fikambanana sy Vaomiera eto amin'ny FPTAF

Maro noho izany ireo FIKAMBANANA SY VAOMIERA eto amin’ny FPTAF izay afaka isafidianan’ny mpianakavin’ny finoana malalaka, araka izay mahamety azy, handraisany andraikitra sy hanompoany ary hivelaran’ny finoany sy ny maha-olona azy rehetra.

Vaomieran'ny Fiainam-panahy

Vaomieran'ny Fiainam-panahy

Dorkasy

Dorkasy

Vehivavy Kristiana

Vehivavy Kristiana

Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra

Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra

Lokangan'i Davida

Lokangan'i Davida

Antso Fiderana

Antso Fiderana

Mpampianatra Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra

Mpampianatra Sekolin'ny Tenin'Andriamanitra

Lokangan'i Davida

Lokangan'i Davida