FPTAF - Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana
Fanentanana ezaka tohatra

Lohahevitra banjinina volana

: Iza no tompoinao? Fanoloran-tena hanompo Ny fahamarinana araka an'Andriamanitra Mpanompo mahasoa Finoana arahina asa Firenena sambatra Taranaka voafidy Faherezana amin'ny fanompoana Fahatokiana ny Tompo Fandresena Fifaliana ao amin'ny Tompo

Ny Baiboly Masina

Nataon’ny Zanahary (Andriamanitra) ho mpanjakan’ny zava-boahary ny olombelona, nefa indrisy fa misy ny manompo ka miondrika eo anatrehan’ny voahary hita maso toy ny biby, vato, hazo,  rano, volana, kintana,  masoandro, sns... Tena hafahafa izany. Misy indray ny manompo vola, vady, voninahitra,  fahaizana, teknolojia, sns… Ireny no ianteherany. Misy indray ny manompo fanahy ratsy, devoly, ka lasa mamono olona sy mamitaka ary manao izay ratsy rehetra takatry ny sainy. Misy ny manompo foto-kevitra samy hafa, iray na roa, ka ny rafi-pisainana no andriamaniny! Manompo sampy avokoa no iantsoana izany rehetra izany!

Ny Kristiana kosa manompo an’Andriamanitra Ray, Jehovah, Ilay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Tsitoha Izy, sady namorona avy amin’ny tsy misy izao tontolo izao, ka antsoina hoe «Zanahary».

Miezaka mankatoa  an’i Jesoa Kristy koa ny mpino, ka manara-dia Azy Ilay maty nefa nitsangana tamin’ny maty mba ho famonjena azy, ary mbola ho avy hitsara ny velona sy ny maty, ka hanorina fanjakam-pifaliana tsy misy farany. Fanjakam-pitiavana sy fiadanana!

Mandra-pihavin’ny Tompo amim-boninahitra, no atao hoe androm-pahasoavana, ka ny Fanahy Masina no miasa ao anatin’ny Fiangonana sy ny mpino tsirairay izay tempolin’Andriamanitra. Manavao ny olona izy ka mitarika ny olona hiova fo, ho resy lahatry ny Tenin’ny Tompo, ka hibebaka sy hanompo Azy amin’ny fanetre-tena, amin’ny fifaliana,  amin’ny  fitiavana.

Iza no tompoinao? Na inona no tompoinao? Fa hoy Malakia 3:1-2,5,10,12,16-21:- Indro, haniraka ny irako Aho, ary izy hanamboatra làlana eo alohako; ary ny Tompo Izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny; ary ny Anjelin'ny fanekena Izay irinareo, dia, indro, tamy Izy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. Nefa iza no mahatanty ny andro hihaviany? Ary iza no mahajanona, raha miseho Izy? Fa Izy dia tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy ny savonin'ny mpanasa lamba. Ary hanatona anareo ho fitsarana Aho ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpanana ody sy ny mpijangajanga sy ny mpianian-tsy to sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany mbamin'ny mpitondratena sy ny kamboty ary izay mampahory ny vahiny; fa tsy matahotra Ahy izy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izahao toetra amin'izany Aho, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, raha tsy hovohàko ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahiana manana amby ampy ho anareo. Ary hianareo hataon'ny firenena rehetra hoe sambatra; fa ho tany mahafinaritra hianareo, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy; ary Jehovah nihaino ka nandre izany; ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny Anarany. Ary ho rakitra soa ho Ahy ireny amin'ny andro izay hotendreko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, ary ho antra azy Aho toy ny olona antra ny zanani-lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy. Fa, indro, avy ny andro, mandoro toy ny fatana fandoroana izy; ary ny mpirehareha rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodi-vary; ka dia handoro azy ny andro izay ho avy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, ka tsy hasiany miangana, na ny fàkany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny Anarako, ny Masoandron'ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tànany; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny zanak'omby mifahy; ary hohitsahinareo ny ratsy fanahy; fa ho lavenona eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay hotendreko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.

Ho tanteraka tokoa anie izany, ho voninahitr’Andriamanitra, amin’ izao taona vaovao 2020 izao! Mirary soa indrindra!

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Tsara ny manompo ny Tompo : mandre ny antso, ka fidiny, manao ny sitra-pony, manao ny marina, midera Azy, mazoto mivavaka, manao asa soa, mitory ny Filazantsara, mifehy sy mitandrina ny zava-boahary ho amin’ny tsara ka mampanompo azy!

Manolo-tena an-tsitra-po : tsy terena fa  safidy, tsy rainazy, tsy tahotra ny sandriana, fa an-kalalahana feno. Mahafoy zava-tsoa, ny daniny, ny fotoana, ny fahaizana, ny vola aman-karena, ny tanin-drazana. Audere est facere: izay vonona sy sahy, avy hatrany dia miasa fa tsy be resaka.

Atao amin’ny fitiavana : vokatry ny fo, ka tsy maintsy vita tsara ny anjara fanompoana na eo amin’ny sampana na eo amin’ny Fiangonana Reniny, na eo amin’ny fiaraha-monina fijoroana ho vavolombelona.

Atao amin’ny fifaliana : misy zava-tsarotra matetika tsy maintsy lalovana mandritra ny fanompoana, fanenjehana, fisakanana, fikizahana, esoeson-teny, fanoherana; koa ataovy amin’ny fo faly.

Ho voninahitr’Andriamanitra : tsy mahazo mirehareha rehefa vita ny anjara fanompoana, fa tsy maintsy manetry tena; ary izay ataon’ny  tànana an-kavia aoka tsy fantatry ny tànana havana. Fa mpanompo tsy mahasoa isika, ny tokony ho natao ihany no natao, izany aza mbola misy tsy vita (Lioka 17 :10).

Ho an’Andriamanitra anie ny voninahitra!

Ho aminareo anie ny fiadanany!

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

FAHAMARINANA ARAKA NY MAHA-OLONA

Fisaka ny marina ka saro-tadiavina hoy ny fiteny araka ny fisainan’ny Malagasy. Ny Fahamarinana araka ny lalàna misy na izay zavatra ifanarahana no lazaina fa marina na ny mifanohitra amin’izany aza no heverinao fa marina aminao. Misy koa anefa ny Fahamarinana araka ny fahaizana amam-pahalalana tratran’ny olona, Ohatra: ny tany no mihodina manodidina ny masoandro fa tsy ny masoandro no mihodina  na mihetsika (na ny mifanohitra amin’izany aza no toa hitanao sy  toa tsapanao). Marihina fa eto ambonin’ny tany, marobe ireo zavatra toa heverinao fa marina kinanjo diso (apparence de vérité). Mitandrema sy mahaiza fa feno fitaka ny tany. Toa samy manana izay heveriny ho marina aminy ny tsirairay avy: ny marin’ny mpivarotra tsy mitovy amin’ny marin’ny mpandrafitra izay samy hafa amin’ny marin’ny mpanao politika, sns…Inona no izy? Tsy ny hevitry ny maro an’isa akory no voatery ho marina (fa ny feon’ny vahoaka tsy voatery ho feon’Andriamanitra). Very hevitra i Pilato (Jaona 18:38)  nanontany hoe: Inona no marina? Ary rehefa nanontany izany izy, dia nivoaka nankeo amin’ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe: Tsy hitako izay helony na dia kely akory aza !

FAHAMARINANA ARAKA AN’ANDRIAMANITRA

Fa ao koa ny Fahamarinana araka an’Andriamanitra. Mila mianatra ny Baiboly manontolo vao afaka manambara izany. Io mantsy no ekena ho Tenin’Andriamanitra. Manamasina anay amin’ny Fahamarinana, fa ny Teninao no Fahamarinana. Noharian’ny Tompo ho tsara ny olona. Simban’ny fanahy ratsy izany. Lavo izy, nanota, ka tena efa tafasaraka tamin’ny Ray ka tokony ho very sy hohelohina mandrakizay. Lehibe ny Fitiavan’Andriamanitra sy ny Fahasoavany: nomeny Jesoa Kristy mba tsy ho very izay rehetra mino Azy ka mibebaka Aminy, fa hanana fiainana mandrakizay. Na mena toy ny jaky aza izany ny fahotanao, manatona ny Tompo, mibebaha fa hofotsiana amin’ny ra soan’i Kristy ianao! Tsy misy olo-marina na iray aza, fa samy efa nania avokoa izy rehetra, ka tsy tokony hifampitsara. Aza mitsara alohan’ny fotoana, fa Jesoa Kristy irery ihany no Mpitsara marina. Ho avy Izy hitsara antsika rehetra! Adidin’ny olo-mino ny mamela koa ny heloky ny namany, hatramin’ny fahavalony, tahaka ny namelan’ny Tompo ny helotsika! Izany no ahafantaran’ny olona fa mpianatry ny Tompo isika raha mifankatia! Ny olona voavela heloka no mahay mamela heloka! Mitory izany Filazantsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra izany ny Fiangonana kristiana mandra-pihavin’ny Tompo eny amin’ny rahon’ny Lanitra mba hitsara ny velona sy ny maty! Jesoa Kristy no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana (Jaona 14:6) ary tsy misy olona mankany amin’ny Ray raha tsy amin’ny alalany. Diniho koa ny Jaona 5:19-30! Ray Masina ô, manamasina anay amin’ny Fahamarinana fa ny Teninao no Fahamarinana. Ilaina mandeha amin’ny fahitsiana araka ny Baiboly ny mino sady tsy miroa teny fa rehefa eny dia eny; rehefa tsia dia tsia. Ho halan’izao tontolo izao ratsy ka henjehiny izay sahy manao ny marina, koa mivonona hiaritra fahoriana fa sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana. Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay doria! Dan.12:3 Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo sy ny Fahasoavany! Amena!

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato @ FPTAF

 

Ry havana malala,

Ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavan’ny Tompo !

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano anio Alahady 26 Aprily 2020, manomboka amin’ny 09 ora 30 mn, maraina, raha sitrakareo.

Ho aminareo anie ny fiadanan’ny Tompo ! Ny Mpitandrina.

 

Alahady 26 Aprily 2020 

« Mpanompo mahasoa »

 

Fiantsoana sy fiderana : Salamo 91 :1-6  Hira : 548  Vavaka

   Hira : 460

 Soratra Masina : Joba 1:1-22; Jaona 21:15-19; 2 Korintiana 6:1-10

Hira : 486:1-2        Fampaherezana :- Faly miarahaba antsika rehetra velon’aina mahatratra izao andro anio izao. Manompo ny Tompo @ toetra marina, mahitsy, matahotra Azy, mifady ny ratsy, misaotra Azy @ zavatra rehetra na fifaliana sy fahasoavana na tomany sy fahoriana, tia Azy ka manambara @ manodidina ny Filazantsarany, ny teniny masina ! Miaritra sy maharitra @ zavatra rehetra ! Izay maharitra hatr@ farany no hovonjena ! Izany no mpanompo tsara sady mahasoa ! Irio ny ho toy izany, fa hahita fahagagana ianao eo @ fiainanao ! Amena !

Toriteny : henoy ato : http://www.fptaf.mg/fiainampiangonana/toriteny   

Hira : 486:3-4-5

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

Henoy ato : http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11   

Isan'and.: Fa ampy ho anay ny fahasoavanao

                 Ry Jesoa Kristy Zoky tia anay;

                Ho Tranovato mandroso izahay,

               Ny Herinao iankinanay!

 

1.Ry Jesoa ô, tsy takatry ny fo

Ny fitiavana natolotrao;

Fa tsinontsinona izao rehetra izao

Raha tsy tena miankina Aminao!

 

2.Ry mpino ô, mitsangàna izao

Fa vavolombelon'i Kristy ianao:

Ho tena fiangonana filamatra,

Taranaka Hendry sy ho vanona!

 

Isan'andininy: "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!"

 

3.Ampianaro izahay, ry Tompo ô!

Hifankatia sy hifamindra fo;

'Reo fitahiana natao ho fandresena

Ho tanterahina amin'ny fahalemena!

 

4.Raha sendra ady mafy izahay,

Ny Teninao no toky hiorenanay.

Tafio ny Fanahy Masinao,

Ho ampinga sy fiarovana mandrakizay!

 

Isan'andininy: "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!"

 

Ho Tranovato mandroso izahay, Ny Herinao iankinanay!

Ambohimalaza Firaisana izahay: Ny Herinao iankinanay!

 

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

 

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

 

Alahady  31 Mey 2020 

« Finoana arahana Asa »

Finoana irery ihany

1°)- Fiarahabana, Fiantsoana : Salamo 122:1-4 Hira : FF-11  Vavaka

2°)-Sitrapon’Andriamanitra : Jeremia 31:33b-34a   Hira :   240:3

3°)-Fiaikena heloka :  (…)                              Hira :   181:1,2 (feo 39)

4°)-Famelan-keloka :                                       Hira :  182:1,2 (feo 7)

5°)-Fanekem-pinoana          

6°)-Finoana arahan’asa : a)- Filazan-draharaha fohy

                                          b)- Rakitra (zava-maneno) Hira : 109:4

Soratra Masina irery ihany

1°)-Hira : 177:1

2°)-Vavaka :

3°)-Vakiteny : Jeremia 31:31-34; Marka 10:35-45; 2 Timoty 2:1-13

4°)-Hira : 190:1

5°)-Toriteny :   Finoana arahana asa ! => Fitiavana sy filaliana !

Toriteny : http://www.fptaf.mg/fiainampiangonana/toriteny   

6°)-Vavaka Fangatahana :

Fahasoavana irery ihany

1°)-Fandraisana : 176:1,2,3; A1; 381:1,2(t.1); 107; 446:3; Faneva !

      Teny Fiainana :- Salamo 32:8; Hafatra :- Salamo 34 :14 

2°)-Fitahiana : Hira : 201:3     Tso-drano :            Hira : 202:3

        Ho an’Andriamanitra Irery ihany anie ny Voninahitra !

      Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina !

      Amena !             Feon-java-maneno !     

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

 

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Alahady  28 Jona 2020 

« Firenena sambatra »

Finoana irery ihany

1°)- Fiantsoana : Sal.33:1-3,8-12   Hira : 14              Vavaka

2°)-Sitrapon’Andriamanitra : Eks.15:26                    Hira :   741:1

3°)-Fiaikena heloka :  (…)                                       Hira :   451:1

4°)-Famelan-keloka :                                               Hira :   543:1,3

5°)-Fanekem-pinoana          

6°)-Finoana arahan’asa : a)- Filazan-draharaha fohy

                                          b)- Rakitra (zava-maneno) Hira : 441:1,3

Soratra Masina irery ihany

1°)-Hira : 357:1,2     2°)-Vavaka :

3°)-Vakiteny : Mika 4:1-7; Jaona 11:47-53; Apokalypsy 5:9-10

4°)-Hira : 177:1,2

5°)-Toriteny : Firenena sambatra ! <=> Tahian-Janahary ! 

6°)-Vavaka Fangatahana :

Fahasoavana irery ihany

1°)-Fanamasinana samy hafa :     

      

2°)-Ankatoka : 449:1; S.M. ; 267:3; Vavaka; Rakitra ankatoka

      Teny Fiainana :- Ohabolana 15:20; Hafatra :- Ohabolana 16:3 

2°)-Fitahiana : Hira : 28:3     Tso-drano :            Hira : 734

        Ho an’Andriamanitra Irery ihany anie ny Voninahitra !

      Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina !

      Amena !             Feon-java-maneno !     

 

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato @ FPTAF

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano

Alahady 26 Jolay 2020 

« Taranaka voafidy »

Fiantsoam-piderana : Isaia 44:1-5  Hira : 167  Vavaka :   Hira : 298

Soratra Masina: Mpitsara 5:1-12; Jaona 17:1-16; 1 Kor 1:4,10-29

Hira : 310

Fampaherezana :- Mamonjy anao ny Tompo, omeo voninahitra Izy!

Toriteny : henoy ato amin’ny SiteWeb : fptaf.mg   Hira : FF19

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11

Isan'and.: Fa ampy ho anay ny fahasoavanao

                 Ry Jesoa Kristy Zoky tia anay;

                Ho Tranovato mandroso izahay,

               Ny Herinao iankinanay!

1.Ry Jesoa ô, tsy takatry ny fo  Ny fitiavana natolotrao;

Fa tsinontsinona izao rehetra izao  Raha tsy tena miankina Aminao!

2.Ry mpino ô, mitsangàna izao  Fa vavolombelon'i Kristy ianao:

Ho tena fiangonana filamatra,  Taranaka Hendry sy ho vanona!

Isan'andininy: "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!"….

3.Ampianaro izahay, ry Tompo ô!  Hifankatia sy hifamindra fo;

'Reo fitahiana natao ho fandresena Ho tanterahina @ ny fahalemena!

4.Raha sendra ady mafy izahay,  Ny Teninao no toky hiorenanay.

Tafio ny Fanahy Masinao,  Ho ampinga sy fiarovana mandrakizay!

Isan'andininy: "Fa ampy ho anay ny fahasoavanao!" ….

Ho Tranovato mandroso izahay, Ny Herinao iankinanay!

Ambohimalaza Firaisana izahay: Ny Herinao iankinanay!

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato amin'ny FPTAF

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano

Alahady 30 Aogositra 2020 

«Faherezana amin’ny fanompoana»

Fiantsoam-piderana :Salamo 106:1-5,48  Hira :171:1,2  Vavaka : 

Hira : 306:4

 

Soratra Masina:  Mpitsara 4:1-16 ; Lioka 8:1-3 ; Romana 8:24-30

 

Hira : 645:1, 2

Fampaherezana :- Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ! Miadia ny ady tsaran’ny finoana ! Matokia Azy fa ataony mpandresy ! Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana ! Mahavitria, aza mba ketraka, fa momba antsika Izy !

Toriteny : henoy ato amin’ny SiteWeb : fptaf.mg   Hira : 643:1,2

 

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11

 

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

 

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato @ FPTAF

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano

 

Alahady 27 Septambra 2020 

«Fahatokiana ny Tompo»

Fiantsoam-piderana : Salamo 118:1-4; 116:12-19   Hira : 1:1,2,4

Vavaka : 

Hira : 206:1,3

 

Soratra Masina: Salamo 108:1-6;  Matio 25:22-23;

                                        Kolosiana 2:1-7

 

Hira : 636:1,2,3,6

Fampaherezana :- Izay mino ny Tompo, matoky Azy, miankina feno Aminy no mahazo fitahiana sy fahasoavana ka misaotra sy midera Azy, manome voninahitra ny Anarany! Toriteny : henoy ato amin’ny SiteWeb : fptaf.mg   Hira : Izaho Jesoa matoky Anao (Hiran’ny Tanora)  432 : 2

 

Hira: 753:1

 

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11

 

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato @ FPTAF

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano

 

Alahady 25 Oktobra 2020 

«Fandresena»

Fiantsoam-piderana : Salamo 136:1-3           Hira : 146:1,2

Vavaka : 

Hira : 500 :1,2

 

Soratra Masina: Josoa 6:15-21; Matio 9:18-22; Hebreo 11:29-34

 

Hira : 643:1,2

Fampaherezana :- «Mandroso ny mino fa tsy mihemotra eo anoloan’ny sakana, ka mandresy! Ny finoana no manasitrana, ahazoana sitraka amin’ny Tompo, sady entina mandresy izao tontolo izao!»

Toriteny : henoy ato : http://www.fptaf.mg/fiainampiangonana/toriteny   

Hira :  639:4

 

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11

 

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

 

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

fptaf

Ampy ho anao ny fahasoavako!

Ho an’ny mpianakavin’ny finoana rehetra ato @ FPTAF

Ity no Fandaharana harahantsika ao an-tokan-trano

 

Alahady 29 Novambra 2020 

«Fifaliana ao amin’ny Tompo»

Fiantsoam-piderana : Salamo 81:1; 95:1,2        Hira : FF-45

Vavaka : 

Hira : 310:2,3

 

Soratra Masina:Nehemia 8:10-18; Matio 28:5-10; 2Korintiana 6:1-10

 

Hira : 539

Fampaherezana :- « Faly ny mino misaotra ny Anarany, milaza ny famonjena mahagaga sy mahafaly nataony. Midera, mankalaza Azy, amin’ny fanompoana, araka ny Teniny, miravoravo na sarotra aza ny asa atao. Faly sady ravo isika afaka  mihaino ny Tenin’Andriamanitra indray ka mampihatra izany! Amena!»

 

Toriteny : henoy ato amin’ny SiteWeb : fptaf.mg   Hira :  20

Hira:  340

Vavaka faranana @ ilay vavaka nampianarin’ny Tompo  Hira : 734

Hira famaranana : Hira Faneva «Ampy ho anay ny fahasoavanao !»

http://www.fptaf.mg/finoana/fantaro/11

 

Ho an’Andriamanitra anie ny Voninahitra, amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ! Amena !

Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo! Amena!

Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe

Grandeur de celui qui pardonne

Œil pour œil, dent pour dent, c’est la loi pour beaucoup,
Si on fait exception, on risque de passer pour fou.
Lucides, faisons le fou : quittons l’instinct normal,
Un réflexe spontané, rendre le mal pour le mal.

   Sortons de l’ordinaire, prenons de la distance,
      Décidés pour toujours de ne pas faire vengeance,
      Convaincus de sa faute, nos allons l’étonner, 
      Car au lieu de frapper, préférons pardonner.

La vengeance enterrée, on gagne une paix solide.
Le cercle vicieux brisé, : c’est l’œuvre des fous lucides.
Si génie et folie sont frère et sœur banals, 
Savoir bien pardonner est une folie géniale.

   Mais qui sait pardonner, si ce n’est le plus grand ?
      Le plus juste, le plus fort : il est sûr de son rang.
      Le grand reste toujours grand, quand il donne, quand il pardonne,
      Approuvé, respecté, qu’il chante ou qu’il fredonne.

La faible parfois pardonne, serait-ce par obligation ?
Mais le grand qui pardonne est libre de ses actions.
La magnanimité, le privilège  des seuls grands,
Est leur intime valeur, qu’ils soient pieds nus, sans gants.

   A l’intérieur d’un peuple, toujours des différences,
      Erreurs du Créateur, faites par inadvertance ?
      Ou différences voulues, dont il faut se réjouir ?
      Son prochain accepté, tout le monde va s’épanouir.

Comme tu ne meurs qu’une fois, tous tes méfaits passés
Seront mis sur ton compte…à moins d’être pardonnés.
Le jour du grand départ, hagard, le teint livide,
Tu n’emporteras rien, pas un sou, les mains vides !

   A quoi te serviront tous ces biens amassés ?
      Faudrait-il pas lorgner côté Éternité ?
      Au Ciel où en enfer : cela dépend de toi,
      Les anges ou la vermine ? Compagnons de ton choix !

Rendre le bien pour le mal : c’est cela le pardon.
Quelqu’un d’Exceptionnel, de sa vie a fait don.
Le Champion du pardon, il a versé son sang,
Pour ta paix éternelle, c’est JÉSUS le plus GRAND !
    Professeur RABARIOELINA Lala
    08 Mars 2002
    Et 12 Janvier 2017